Package

แพ็กเกจ สวัสดีอุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานผาแต้ม วัดเรืองแสง 2 วัน 1 คืน

โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.
แพ็กเกจ สวัสดีอุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานผาแต้ม วัดเรืองแสง 2 วัน 1 คืน
 • ประเทศ : ไทย
 • เมือง : อุบลราชธานี
 • ระยะเวลาเดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
 • รหัสสินค้า : GQUBPBS-PK01

ตัวเลือกแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่ไปใช้บริการ เพื่อดูราคา

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 14 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

โปรดเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

ไกด์นำเที่ยว

กิจกรรม (2 วัน 1 คืน)

DAY 1 เวลา 08.00-09.30 น. รับลูกค้าสนามบินอุบล/สถานีขนส่งอุบล-โขงเจียม(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
- วัดถ้ำคูหาสวรรค์-อุทยานผาแต้ม-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว(วัดเรืองแสง) (ไม่รวมอาหาร) พักที่ โรงแรมอารยาโขงเจียม หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
DAY 2 โชงเจียม-อำเภอโพธิ์ไทร(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)-เสาเฉลียงใหญ่-อุทยานสามพันโบก-อำเภอเมืองอุบล- ไหว้พระวัดหนองบัว-ซื้อของฝาก-ส่งสนามบินอุบล/สถานีขนส่งอุบล (รวมอาหารเช้า/ไม่รวอาหารกลางวัน)


ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • ราคานี้รวม :
  1) รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ
  2) อาหารเช้า 1 มื้อ
  3) ค่าเข้าที่ระบุตามรายการ
  4) โรงแรมที่พัก 1 คืน
  5) แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  6) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  ราคานี้ไม่รวม :
  1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวหรืออื่นๆที่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ)
  2) ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
  3) ค่าไกด์นำเที่ยว (หากต้องการไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียด)
  4) ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินไปอุบลราชธานี
  5) ค่าทิปพนักงานขับรถอันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

  เงื่อนไขการจอง :
  1) ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจนของผู้ที่จะเดินทางทุกท่าน
  2) เมื่อทำการจองแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานการติดต่อสำหรับออกใบรับเงินของท่าน และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในวันที่จอง(ก่อนเวลา 17.00 น.) โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

  หมายเหตุ :
  - จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
  - ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
  - จุดรับส่งลูกค้าสนามบินอุบล/สถานีขนส่งอุบล
  - เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  - ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Sign In THAI HOLIDAY TOUR