ทัวร์ไทย เที่ยวกาญจนบุรี รถไฟสายมรณะ 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้บัสปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์ไทย เที่ยวกาญจนบุรี รถไฟสายมรณะ 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้บัสปรับอากาศ

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ

โปรแกรมการเดินทาง : ทัวร์ไทย เที่ยวกาญจนบุรี รถไฟสายมรณะ 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้บัสปรับอากาศ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-นั่งรถไฟสายมรณะ-น้ำตกไทรโยคน้อย
06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

10.00 น.

ถึง จ.กาญจนบุรี นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เชิญท่านถ่ายรูปกับสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยทหารญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกมาสร้างสะพานแห่งนี้ และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ

10.45 น.

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นรถไฟ(ตู้โดยสารชั้นสาม) จากสะพานข้ามแม่น้ำแคว เดินทางสู่เส้นทางสายมรณะที่โด่งดังไปทั่วโลก ทางรถไฟจะลัดเลาะไปตามเขา ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำแคว ผ่านชม ถ้ำกระแซ ช่วงที่ทางรถไฟลัดเลาะไปตามหน้าผา เส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นจากขอนไม้ใหญ่ ที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จนถึงสถานีน้ำตก

13.30 น.

ถึง สถานีน้ำตก เดินทางสู่ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน(2) ร้านสมหมาย

15.00 น.

นำท่านชม น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากริมถนน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

16.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ผึ้งหวานรีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 2 : กาญจนบุรี-ปราสาทเมืองสิงห์-สุสานสัมพนธมิตร-วัดถ้าเสือ-ถ้ำเขาน้อย-กรุงเทพฯ
07.00 น.

รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเชิญท่านพักผ่อนภายในรีสอร์ท

09.30 น.

อำลาที่พัก นำท่านเดินเดินทางสู่ ปราสาทเมืองสิงห์ สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทหินเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก ชมตัวปราสาทศิลปะแบบเขมรที่สร้างขึ้นจากศิลาแลง สร้างขึ้นเพื่อ อุทิศถวายแด่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

11.00 น.

นำท่านชม สุสานสัมพันธมิตร สถานที่บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง 6,982 หลุม ที่ถูกตกแต่งและดูแลอย่างสวยงาม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ร้านครัวชุกโดน

13.00 น.

นำท่านชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเดียวกัน ชมสถาปัตยกรรมของวัดไทยและวัดจีนที่สวยงาม และเชิญท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

15.00 น.

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญจน์ อาทิ ทองม้วนสด วุ้นมะพร้าว และสินค้าอื่นมากมายนานาชนิดเป็นของฝาก แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว ยาสระผม ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน
2. กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถ และของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าโทรศัพท์,ค่าบริการซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าทิป มัคคุเทศก์และคนขับรถ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์
ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ที่นั่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อมีการโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น ภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าเกินจากเวลาที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้โอนเงินค่ามัดจำ ที่นั่งจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ แลมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3. กรุณาส่งเอกสาร,หนังสือเดินทางตัวจริง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
4. การชำระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนที่เหลือเต็มจำนวน ก่อนการเดินทาง 15 วัน เป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจาก ทางบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่ารถบัส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 8-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
5. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคา ค่าน้ำมัน,ค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการปรับขึ้น ก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้ใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน,ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง,การประท้วง,การก่อจราจล,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,เหตุการณ์ทางการเมือง และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ขอขอบคุณ : เครดิตรูปภาพสวยๆจาก http://pirun.ku.ac.th
 
เงื่อนไขการจอง  :
  1. กรุณาชำระมัดจำ เส้นทางโซนยุโรป ท่านละ 20,000 บาท เส้นทางโซนเอเชีย ท่านละ 10,000 บาท ( และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน )
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-277-9444
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ธนพล ชีวรัตนพร กสิกรไทย ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 665-2-03193-3 ออมทรัพย์
คุณ ธนพล ชีวรัตนพร กรุงเทพ ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 019-702789-9 ออมทรัพย์
คุณ ธนพล ชีวรัตนพร ไทยพาณิชย์ ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 403-113113-7 ออมทรัพย์
   
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-277-9333 อีเมลล์ : info@thaiholidaytour.com