ทัวร์ไทย เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 2 วัน 1 คืน << สะพานข้ามแม่น้ำแคว-นั่งรถไฟสายมรณะ-ถ้ำกระแซ-น้ำตกไทรโยคน้อย โรงถ่ายสมเด็จพระนเรศวร-วัดถ้ำเสือ-ถ้าเขาน้อย >>

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์ไทย เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 2 วัน 1 คืน >

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ

โปรแกรมการเดินทาง : ทัวร์ไทย เที่ยวกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 2 วัน 1 คืน >

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-นั่งรถไฟสายมรณะ-ปราสาทเมืองสิงห์-ไทรโยคน้อย
06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

10.00 น.

ถึง จ.กาญจนบุรี นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เชิญท่านถ่ายรูปกับสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยทหารญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกมาสร้างสะพานแห่งนี้ และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ

10.45 น.

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นรถไฟ(ตู้โดยสารชั้นสาม) จากสะพานข้ามแม่น้ำแคว เดินทางสู่เส้นทางสายมรณะที่โด่งดังไปทั่วโลก ทางรถไฟจะลัดเลาะไปตามเขา ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำแคว ผ่านชม ถ้ำกระแซ ช่วงที่ทางรถไฟลัดเลาะไปตามหน้าผา เส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นจากขอนไม้ใหญ่ ที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จนถึงสถานีน้ำตก

13.00 น.

ถึง สถานีน้ำตก เดินทางสู่ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน(2) ร้านสมหมาย

14.00 น.

นำท่านชม น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากริมถนน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

15.30 น.

ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ ปราสาทเมืองสิงห์ สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทหินเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก ชมตัวปราสาทศิลปะแบบเขมรที่สร้างขึ้นจากศิลาแลง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  

16.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ผึ้งหวานรีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 2 : กาญจนบุรี-โรงถ่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-วัดถ้าเสือ-ถ้ำเขาน้อย-กรุงเทพฯ
07.00 น.

รุ่งอรุณวันใหม่  บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเชิญท่านพักผ่อนภายในรีสอร์ท

08.30 น.

เดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนต์ ของพร้อมมิตรสตูดิโอ สถานที่ถ่ายทพภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ เรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” นำท่านนั่งรถลาก เข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในภาพยนต์ อาทิ กำแพงเมือง กรุงหงสาวดี วัดของมหาเถระคันฉ่อง  กรุงอโยธยา ชมอาวุธและเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการถ่ายทำ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ร้านครัวชุกโดน

13.00 น.

นำท่านชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเดียวกัน ชมสถาปัตยกรรมของวัดไทยและวัดจีน ที่สวยงามและเชิญท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด  

15.00 น.

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญจน์ อาทิ ทองม้วนสด วุ้นมะพร้าว และสินค้าอื่นมากมายนานาชนิดเป็นของฝาก

16.00 น.

นำท่านเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ

18.30 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

  สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
2. กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน

อัตรานี้รวม
1.  ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.  ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.  ค่าที่พัก 1 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.  ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.  ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.  ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.  ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.  เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.  การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.  การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                 บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน              บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน         บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการ
นัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

 
เงื่อนไขการจอง  :
  1. กรุณาชำระมัดจำ เส้นทางโซนยุโรป ท่านละ 20,000 บาท เส้นทางโซนเอเชีย ท่านละ 10,000 บาท ( และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน )
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-277-9444
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ธนพล ชีวรัตนพร กสิกรไทย ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 665-2-03193-3 ออมทรัพย์
คุณ ธนพล ชีวรัตนพร กรุงเทพ ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 019-702789-9 ออมทรัพย์
คุณ ธนพล ชีวรัตนพร ไทยพาณิชย์ ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 403-113113-7 ออมทรัพย์
   
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-277-9333 อีเมลล์ : info@thaiholidaytour.com